Geen categorie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden – Horeca 020 & Events 020

 

Dit zijn de algemene voorwaarden van Horeca 020 & Events 020, in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door A.R. Falkeisen. Het adres van Horeca 020 is Overdiemerweg 18, 1111PN te Diemen. Het KvK-nummer van deze onderneming is 69414343.

 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via info@horeca020.nl,

06 46 09 29 26 of per post.

Horeca 020 heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Partijen kunnen afwijkende afspraken schriftelijk vastleggen.

 

Artikel 1 – Algemeen

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere documentatie, communicatie, offerte en opdracht tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden.

 

Artikel 2 – Totstandkoming opdracht

 

De opdracht komt tot stand wanneer Opdrachtgever mondeling, schriftelijk of telefonisch laat blijken met de opdracht in te stemmen.

 

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen

 

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige orders).
 2. Als Opdrachtgever gegevens verstrekt aan Opdrachtnemer, mag Opdrachtnemer ervan uitgaan dat deze kloppen en zal hij zijn offerte hierop baseren.

 

Artikel 4 – Prijs

 

 1. Opdrachtnemer mag de prijs tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.
 2. De prijs is exclusief eventuele onkosten van Opdrachtnemer en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.

 

Artikel 5 – Betaling en incassokosten

 

 1. Opdrachtgever moet altijd binnen dertig dagen na factuurdatum betalen. Opdrachtnemer zal op verzoek wekelijks of maandelijks factureren.
 2. Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. De volledige vordering van Opdrachtnemer op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:

 

 1. Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;
 2. Opdrachtgever failliet is of in surseance van betaling;
 3. Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;
 4. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

 

 1. Als opdrachtgever niet op tijd betaalt, is hij per direct in verzuim. Hij is dan alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Opdrachtnemer. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:

 

– 15% over de eerste €2500;

– 10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5000;

– 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000;

– 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000;

– 0,5% over het overige deel.

 

Artikel 6 – Contractduur

 

Opdrachtnemer en Opdrachtgever gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij Partijen anders overeenkomen.

 

Artikel 7 – Uitvoeringstermijn

 

 1. Als Opdrachtgever een vooruitbetaling is verschuldigd of informatie of materialen ter beschikking moet stellen, gaat de termijn waarbinnen Opdrachtnemer de werkzaamheden moet afronden (de uitvoeringstermijn) pas in als de betaling, informatie of materialen zijn ontvangen door Opdrachtnemer.

 

 1. Als voor de uitvoering van de opdracht een termijn is overeengekomen of opgegeven, is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer eerst schriftelijk in gebreke te stellen.

 

 1. Opdrachtgever kan de opdracht niet ontbinden door termijnoverschrijding van Opdrachtnemer. Dit geldt niet als de uitvoering blijvend onmogelijk is of als Opdrachtnemer de opdracht ook niet uitvoert binnen een door hem opnieuw schriftelijk medegedeelde termijn.

 

Artikel 8 – Derden

 

Opdrachtnemer mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

 

Artikel 9 – Uitvoering opdracht

 

 1. Opdrachtnemer zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Opdrachtnemer mag de opdracht in verschillende fasen uitvoeren en de uitgevoerde delen afzonderlijk factureren.
 3. Als Opdrachtnemer de opdracht in fasen uitvoert, kan hij de uitvoering van de onderdelen van een volgende fase opschorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 4. Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan Opdrachtnemer verstrekt, die noodzakelijk zijn voor Opdrachtnemer om de opdracht uit te voeren.
 5. Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag Opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

 

Artikel 10 – Wijziging opdracht

 

 1. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
 2. Opdrachtnemer kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. Opdrachtnemer zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.
 3. Opdrachtnemer mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

 

Artikel 11 – Opschorting, ontbinding

 

 1. Opdrachtnemer mag de opdracht opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.
 2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.
 3. Opdrachtnemer mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet Opdrachtnemer dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.
 4. Indien Opdrachtgever wenst de overeenkomst te ontbinden zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 

 • Overeenkomst kan door opdrachtgever kosteloos worden geannuleerd tot 48

uur voor de aanvang van de opdracht

 • Tussen 48 uur voor aanvang van de opdracht en 24 uur voor

aanvang van de opdracht betaald opdrachtgever de opdrachtnemer 50% van het totale bedrag waarvoor de opdracht is overeengekomen

 • Tussen 24 uur voor de aanvang van de opdracht en de

daadwerkelijke aanvangstijd van de opdracht of tijdens de opdracht is opdrachtgever opdrachtnemer 100% van het totaalbedrag waarvoor de

opdracht is overeengekomen verschuldigd.

 1. Uitzondering op bovenstaande is van toepassing indien Opdrachtgever door redenen buiten zijn schuld niet in de gelegenheid is de overeenkomst na te komen.

 

 

Artikel 12 – Tussentijdse opzegging

 

 1. Als Opdrachtnemer de opdracht tussentijds opzegt, zal Opdrachtnemer zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever.
 2. Opdrachtnemer mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:

 

 1. Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;
 2. Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;
 3. Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
 4. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt;
 5. Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan    beschikken.

 

Artikel 13 – Overmacht

 

 1. Opdrachtnemer hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.
 2. Opdrachtnemer kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan 4 weken dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.
 3. Als Opdrachtnemer zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag Opdrachtnemer het nagekomen deel factureren.

 

Artikel 14 – Sollicitatiebeding en eigendomsvoorbehoud

 

 1. Horecakrachten en zelfstandigen die door Opdrachtnemer ingezet worden bij Opdrachtgever in verband met de opdracht, hebben een overeenkomst met Opdrachtnemer. Opdrachtgever heeft hen zorgvuldig geselecteerd en opgeleid. Daarom mag Opdrachtgever de ingezette horecakrachten of zelfstandigen niet zelf een overeenkomst van opdracht, arbeidsovereenkomst of vergelijkbare overeenkomst aanbieden, tenzij Opdrachtgever met Opdrachtnemer een redelijke vergoeding overeenkomt.

Alles dat Opdrachtnemer levert, blijft eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen volledig is nagekomen. Opdrachtgever moet alles doen dat hij redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van Opdrachtnemer veilig te stellen.

 1. Als Opdrachtnemer zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Opdrachtnemer om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat Opdrachtnemer deze terug kan nemen.

 

Artikel 15 – Garanties

 

 1. Opdrachtnemer doet zijn uiterste best om goede horecakrachten te leveren of Opdrachtgever in contact te brengen met geschikte zelfstandigen. Als Opdrachtgever ontevreden is over de horecakracht of zelfstandige, moet Opdrachtgever dat onmiddellijk aan Opdrachtnemer doorgeven. Als Opdrachtgever de horecakracht of zelfstandige binnen de eerste twee uur van een dienst naar huis stuurt, is Opdrachtgever geen betaling aan Opdrachtnemer verschuldigd.
 2. De garantie uit lid 1 geldt niet, als de onbevredigende uitvoering van de opdracht te wijten is aan Opdrachtgever. Deze situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen als de opdracht onbevredigend uitgevoerd wordt door bij omschrijving van de opdracht onvolledige of onjuiste informatie over de uitvoering aan Opdrachtgever te geven.
 3. De garantie uit lid 1 geldt ook niet als er een gebrek ontstaat door omstandigheden waar Opdrachtnemer niets aan kan doen.

 

Artikel 16 – Onderzoek

 

 1. Opdrachtgever moet het geleverde onderzoeken op het moment dat hij het ter beschikking krijgt of de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Opdrachtgever moet onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde klopt met hetgeen is overeengekomen en of het voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen.
 2. Opdrachtgever moet eventuele zichtbare gebreken binnen veertien dagen na levering schriftelijk aan Opdrachtnemer mededelen. Eventuele niet zichtbare gebreken moet hij dertig dagen na ontdekking daarvan schriftelijk aan Opdrachtnemer mededelen. De melding moet een gedetailleerde omschrijving van het gebrek bevatten.

 

Artikel 17 – Klachten

 

 1. Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand na constatering (of -bij niet zichtbare gebreken- nadat hij de gebreken had kunnen constateren) melden.
 2. Als Opdrachtgever op tijd een klacht indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
 3. Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 4. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal Opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na retourontvangst daarvan door Opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.
 5. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Opdrachtnemer die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 18 – Aansprakelijkheid

 

 1. Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Opdrachtnemer.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade (noch aan Opdrachtgever, noch aan derden) die is veroorzaakt door een horecakracht of zelfstandige tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is steeds beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van €2500,00.
 5. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
 7. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving en veilig materiaal voor de horecakrachten en zelfstandigen die op basis van de opdracht werkzaam zijn voor Opdrachtgever.

 

Artikel 19 – Verjaringstermijn

 

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Opdrachtnemer is één jaar.

 

Artikel 20 – Vrijwaring

 

 1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan Opdrachtnemer toerekenbaar is.
 2. Als derden Opdrachtnemer aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
 3. Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag Opdrachtnemer zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Opdrachtnemer, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

Artikel 21 – Intellectuele eigendom

 

 1. Opdrachtnemer behoudt alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.
 2. Opdrachtgever mag de in het vorige lid genoemde zaken niet kopiëren (als dit niet voor intern gebruik is bij Opdrachtgever), aan derden tonen of ter beschikking stellen voor een ander doel anders dan waarvoor ze door Opdrachtnemer verstrekt zijn.

 

Artikel 22 – Geheimhouding

 

 1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal Opdrachtnemer alle informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.
 2. Opdrachtnemer zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als Opdrachtnemer optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 3. Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

 

Artikel 23 – Nietigheid

 

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

 

Artikel 24 – Strijdige clausule

 

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

 

Artikel 25 – Toepasselijk recht

 

Nederlands recht.

 

Artikel 26 – Bevoegde rechter

 

Rechtbank Amsterdam.

 

 

Your access to and use of the Service is conditioned on your acceptance of and compliance with these Terms. These Terms apply to all visitors, users and others who access or use the Service.

By accessing or using the Service you agree to be bound by these Terms. If you disagree with any part of the terms then you may not access the Service.

Intellectual Property

The Service and its original content, features and functionality are and will remain the exclusive property of Horeca 020 and its licensors.

Links To Other Web Sites

Our Service may contain links to third-party web sites or services that are not owned or controlled by Horeca 020.

Horeca 020 has no control over, and assumes no responsibility for, the content, privacy policies, or practices of any third party web sites or services. You further acknowledge and agree that Horeca 020 shall not be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with use of or reliance on any such content, goods or services available on or through any such web sites or services.

We strongly advise you to read the terms and conditions and privacy policies of any third-party web sites or services that you visit.

Termination

We may terminate or suspend access to our Service immediately, without prior notice or liability, for any reason whatsoever, including without limitation if you breach the Terms.

All provisions of the Terms which by their nature should survive termination shall survive termination, including, without limitation, ownership provisions, warranty disclaimers, indemnity and limitations of liability.

Disclaimer

Your use of the Service is at your sole risk. The Service is provided on an “AS IS” and “AS AVAILABLE” basis. The Service is provided without warranties of any kind, whether express or implied, including, but not limited to, implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, non-infringement or course of performance.

Governing Law

These Terms shall be governed and construed in accordance with the laws of Netherlands without regard to its conflict of law provisions.

Our failure to enforce any right or provision of these Terms will not be considered a waiver of those rights. If any provision of these Terms is held to be invalid or unenforceable by a court, the remaining provisions of these Terms will remain in effect. These Terms constitute the entire agreement between us regarding our Service, and supersede and replace any prior agreements we might have between us regarding the Service.

Changes

We reserve the right, at our sole discretion, to modify or replace these Terms at any time. If a revision is material we will try to provide at least 30 days notice prior to any new terms taking effect. What constitutes a material change will be determined at our sole discretion.

By continuing to access or use our Service after those revisions become effective, you agree to be bound by the revised terms. If you do not agree to the new terms, please stop using the Service.

Contact Us

If you have any questions about these Terms, please contact us.

Reacties uitgeschakeld voor Algemene Voorwaarden